Πολιτική Ποιότητας

Το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα σύστημα ποιότητας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, με σκοπό την τυποποίηση των λειτουργιών της, την εγκατάσταση και εφαρμογή μηχανισμών πρόληψης λαθών, αλλά και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών.

Στόχος της εφαρμοζόμενης πολιτικής για την ποιότητα είναι η άμεση και ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η πλήρης ικανοποίηση των αιτημάτων τους με τρόπο αμερόληπτο, εμπιστευτικό, αξιόπιστο και επιστημονικά αποδεκτό στα πλαίσια των δυνατοτήτων του εργαστηρίου.

Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου η Ανώτατη Διοίκηση της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. δεσμεύεται για:

 • Την τήρηση όλων των Νομοθετικών της υποχρεώσεων.
 • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
 • Την διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας.
 • Τον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας και ανεξαρτησίας του εργαστηρίου.
 • Τη διεξαγωγή αναλύσεων σύμφωνα με δηλωμένες, επαληθευμένες και αξιόπιστες μεθόδους, εφαρμόζοντας διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές πρακτικές και με υψηλή ποιότητα.
 • Τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού στις διαδικασίες του συστήματος ποιότητας και στις αντίστοιχες μεθόδους και τεχνικές που καλείται να εφαρμόζει.
 • Την αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων της.
 • Την υποστήριξη των πελατών και την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με τις δοκιμές που το εργαστήριο πραγματοποιεί.
 • Την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας.
 • Την παράδοση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Την ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της.
 • Τις αρχές της συνεχούς και κερδοφόρου ανάπτυξης, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας,
 • Τη γνωστοποίηση των στρατηγικών μας και των επιδόσεων μας στην ασφάλεια των προϊόντων και την ποιότητα εσωτερικά σε όλους τους συνεργάτες καθώς και σε βασικά εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Είναι ευθύνη της Διεύθυνσης να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες ποιότητας εφαρμόζονται και διαρκώς υποβάλλονται σε ανασκόπηση, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες φιλοσοφίες του εργαστηρίου και των πελατών. Η Διοίκηση έχει ορίσει τον Διευθυντή Εργαστηρίου ως αρμόδιο για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και ως αρμόδιο για τον έλεγχο της ποιότητας και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων της ποιότητας. Είναι ευθύνη του προσωπικού του εργαστηρίου να αφομοιώσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και τα περιεχόμενα της τεκμηρίωσης, να συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που απορρέουν από την τεκμηρίωση και να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα του εργαστηρίου με συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περιστολή των δαπανών λειτουργίας.

 

Σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: