Επιφανειακά Νερά

Επιφανειακά ύδατα είναι τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων, τα μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα. Στα επιφανειακά ύδατα περιλαμβάνονται και τα χωρικά ύδατα για τη χημική τους κατάσταση. (Παραδείγματα επιφανειακών υδάτων: λίμνη, ταμιευτήρας, ρεύμα, ποταμός, παράκτια ύδατα)

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να αναλάβει για τα Επιφανειακά Νερά:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *

 

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3199/2003 “Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”

Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 “Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα.”