Νερό Πηγών, Γεωτρήσεων

Μια Πηγή νερού (υδάτινη πηγή) είναι μία συγκεντρωμένη εκροή υπόγειου νερού που εμφανίζεται στην επιφάνεια του εδάφους ως ένα ρεύμα νερού που ρέει ελεύθερα. Υδρογεωλογικά οι πηγές είναι στην πραγματικότητα “υπερχείλιση” υδροφόρων στρωμάτων.

Η γεώτρηση (υδρογεώτρηση), είναι η μέθοδος διατρήσεως του εδάφους, σε σημαντικό βάθος με την διάνοιξη οπών κατάλληλης διαμέτρου για την έρευνα και την αξιοποίηση των πόρων του υπεδάφους και κυρίως την απευθείας άντληση νερού.

Τo Εργαστήριό μας, παρέχει:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *

Ανάλογα τη σκοπούμενη χρήση του νερού πηγής ή γεώτρησης:

  • Ύδρευση/ Ανθρώπινη Κατανάλωση
  • Ενεργειακή χρήση
  • Άρδευση
  • Πόση ζώων
  • άλλες εφαρμογές
Σχετική Νομοθεσία

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: